ANUNȚ ANGAJARE BIBLIOTECAR -15 februarie 2022

adminliceu February 15, 2022 No Comments

ANUNȚ ANGAJARE BIBLIOTECAR -15 februarie 2022

Liceul Tehnologic Agricol Comuna Smeeni, cu sediul în localitatea Smeeni, str. Republicii, nr. 138, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, bibliotecar -1/4 post, conform HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de depunere a dosarelor este 01.03.2022, ora 16°°, la secretariatul școlii.

Conținutul dosarului de concurs ( conform art.6, HG. Nr.286/2011, cu mo


dificările ulterioare):

(1)    Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a.      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b.      copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie/și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e.      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.      curriculum vitae.

(2)    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

(.3) în cazul documentului prevăzut la alin.(l) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

(4) Actele prevăzute la alin.(l) lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (conform art.3, HG nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

  1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic – European și domiciliul în România;
  2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exercițiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz. de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

GRAFIC DE DESFĂȘURARE

               1.      depunerea dosarelor – 16.02.2022 – 01.03.2022 între orele 08.00 – 16.00, în zilele lucrătoare, la secretariatul școlii;

2.      selecția dosarelor depuse – 02.03.2022;

3.      afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse – 03.03.2022, ora 9.00;

4.      depunerea contestațiilor în urma dosarelor depuse – 03.03.2022, între orele 09.00 – 11.00;

5.      afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse ca urmare a selecției dosarelor – 03.03.2020, ora 16.00;

6.      susținerea probei scrise – 09.03.2022, ora 09.00;

7.      afișarea rezultatelor probei scrise – 09.03.2022, ora 16.00;

8.      depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise – 09.03.2022, între orele 16.00-18.00;

9.      afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse ca urmare a probei scrise – 10.03.2022, ora 09.00;

10.     susținerea probei practice- 11.03.2022, ora 09:00;

11.     susținerea interviului – 11.03.2022, ora.l 1.00;

12.     afișarea rezultatelor probei prectice și interviului – 11.03.2022, ora 15.00;

13.   depunerea contestațiilor, în urma susținerii interviului/probei practice – 11.03.2022, între orele 15.00-18.00;

14.     afișarea rezultatelor contestațiilor, în urma interviului/probei practice -12.03.2022, ora 15.00;

afișarea rezultatelor finale – 13.03.2022, ora 11.00.

Post Tags :
X